Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Den Ham, hierna te noemen “de vereni- ging” is bij notariële akte opgericht op 01-08-1946 en is gevestigd te Den Ham.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.

Artikel 2. De vereniging bestaat uit

Leden:

 1. – pupillen
  – junioren
  – senioren
  – ereleden
 2. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Donateurs:

 1. Zijn niet speelgerechtigd
 2. Van 18 jaar en ouder hebben stemrecht

Artikel 3. Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

a. Shirt: Wit met blauwe kraag
b. Broek: Blauw
c. Kousen: Blauw met witte band

Kleding en een sporttas worden via een leaseconstructie aan de leden uitgereikt

Artikel 4. Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Voor jeugdleden moet het formulier ondertekend worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het aanmeldingsformulier dient ingeleverd te worden bij de secretaris van de vereniging. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. De aanmelding wordt gemeld in het cluborgaan.
 3. Bezwaren tegen het lidmaatschap dienen binnen 14 dagen na vermelding in het cluborgaan, onder vermelding van redenen, bij het bestuur bekend worden gemaakt.
 4. Bezwaren kunnen alleen ingediend worden door stemgerechtigde leden, waarna het bestuur een besluit neemt.
 5. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 6. 6. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging en kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (30 juni), met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Artikel 5. Contributie

 1. De leden en donateurs zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie d.m.v. een automatische incasso. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd, verhogingen buiten de indexering worden door de algemene vergadering vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 4. Indien de contributie na twee incassorondes niet kan worden geïncasseerd, wordt het lid aangeschreven om voor voldoende saldo op de bankrekening, waarvan wordt afgeschreven, zorg te dragen. In het geval dat incasso wederom niet kan plaatsvinden zal aan het lid een nota voor het gehele of het resterende gedeelte van het seizoen worden gezonden verhoogd met een bedrag van € 15 (jaar 2013) aan administratiekosten. Deze nota dient binnen één maand te worden voldaan. Indien betaling niet binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden zal het hoofdbestuur beslissen over de te nemen maatregelen, welke mogelijk kunnen leiden tot royement van het lid.

Artikel 6. Rechten en plichten van leden en donateurs

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben leden en donateurs de hierna te noemen rechten en plichten (tenzij anders vermeld).

 1. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 2. Seniorleden en donateurs van 18 jaar en ouder hebben het recht om deel te nemen aan discussies en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 3. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en/of bankrekeningnummer t.b.v. de automatische incasso
 4. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 5. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.
 6. Alleen leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden

Artikel 7 Algemene huis- en gedragsregels

Uitgangspunten

 1. Lid zijn van vv Den Ham is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder lid levert een bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en mogelijkheden.
 2. Leden tonen in gedrag en woord respect voor andere leden,
  vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst,huidskleur, geslacht,handicap of godsdienstige overtuiging.
 3. De seniorleden, leid(st)ers, trainers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
 4. Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen de vv Den Ham niet getolereerd.
  Voor ons uitgebreid pest- en klachtenprotocol verwijzen wij naar de bijlage “Reglement vertrouwenscommissie vv Den Ham”.

Enkele belangrijke huis- en gedragsregels die deels ook in de uitgebreide bijlage “Spelregels vv Den Ham” zijn opgenomen

1 Activiteiten/festiviteiten

Van de leden wordt, voor zover mogelijk, verwacht dat ze deelnemen aan activiteiten en festiviteiten binnen de vereniging (nieuwjaarsreceptie,ledenvergadering etc.)

2 Afval

Afval op het sportcomplex, in het clubhuis en in de kleedruimtes dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

3 Drugs

Het gebruik en het in bezit hebben van drugs op het sportcomplex en in de gebouwen is ten strengste verboden
Bij constatering van gebruik en/of bezit van drugs kan door het bestuur de politie worden ingeschakeld; tevens kan het bestuur sancties opleggen.

4 Diefstal

Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt meteen voorgedragen aan het bestuur. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

5 Douchen

Na de training en/of wedstrijden wordt de spelers aanbevolen zich te douchen. Iedereen wordt dringend aangeraden om tijdens het douchen badslippers te dragen.

6 Fietsenstalling

Fietsen en bromfietsen dienen op een ordelijke en nette manier in de daarvoor gemaakte (brom)fietsenstalling geplaatst te worden.

7 Parkeerplaats

Auto’s dienen op de parkeerplaats te worden neergezet, en wel zodanig dat ook een ander er nog bij en/of weg kan. In verband met de bereikbaarheid van de velden voor een ambulance dient de toegangsweg naar de kantine en velden
te allen tijde een vrije doorgang te hebben. De invalidenparkeerplaatsen zijn alleen voor invaliden Oneigenlijk gebruik hiervan kan worden gemeld bij de politie.

8 Scheidsrechters

Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd, kan dit ook de scheidsrechter overkomen.

9. Taalgebruik

Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er op aan als dit gebeurt.

10. (mobiele)Telefoons en soortgelijke mobiele apparatuur (hierna te noemen “mobiele telefoons”)

Het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamers op het sportcomplex is ten strengste verboden.

11 Trainingen

Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de trainer en/of leid(st)er. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd. Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels: De training begint en eindigt altijd op tijd. De aanvangstijd van de training is de tijd dat iedereen op het veld aanwezig is en niet de tijd dat je in de kleedkamer moet zijn. (dat geldt zowel voor het team als voor de trainer)

Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer
ziet hierop toe. Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals staat aangegeven op het overzicht. De spelers die op de donderdagavonden het laatst van het (wedstrijd) veld gaan, zorgen ervoor dat de verplaatsbare doelen etc. van het veld verwijderd zijn en op de daarvoor bestemde plaatsen ( en indien van toepassing) buiten de omheining zijn neergezet.

Artikel 8 Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, worden, via automatische incasso geïncasseerd. Artikel 5 lid 4 is ook hierop van toepassing
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een elftal, speler, grensrechter, begelei- der, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij overtreding van de huis- en gedragsregels kan het bestuur overgaan tot het opleggen van sancties
  Naast bovenstaande regels verwijzen wij u naar onze uitgebreide huis- en gedragsregels in de bijlage “Spelregels vv Den Ham”.

Artikel 9 Commissies

 1. Jeugdbestuur
 2. Technische commissie
 3. Accommodatiecommissie (Vuttersploeg)
 4. Sponsorcommissie
 5. PR commissie
 6. Materiaalcommissie
 7. Activiteitencommissie
 8. Scheidsrechterscommissie
 9. Kantinecommissie
 10. Kascommissie
 11. Vertrouwenscommissie

Jeugdbestuur

 1. De afdeling voetbal kent een afzonderlijk jeugdbestuur. Deze bestaat uit een voorzitter, drie wedstrijdsecretarissen, twee jeugdcoördinatoren, en één of meer algemene leden.
 2. Het jeugdbestuur is zelfstandig bevoegd in het nemen van maatregelen betreffende de jeugdleden. Ernstige moeilijkheden brengt zij ter kennis van het hoofdbestuur.
 3. Voor hun activiteiten is het jeugdbestuur verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

Technische commissie

 1. De TC Jeugd en TC Senioren zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid en zijn samengesteld uit de technisch coördinatoren die zeer regelmatig overleg hebben met trainers en trainsters van alle teams binnen de vereniging.
 2. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van technische beleidsplannen.
 3. Beide technische commissies hebben regelmatig onderling overleg.
 4. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het betreffende bestuur.

Accommodatiecommissie (Vuttersploeg)

 1. De accommodatiecommissie is bevoegd die maatregelen te treffen, die de gesteldheid van de speelvelden, het trainingsveld en de accommodatie naar haar oordeel ten goede komt.
 2. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

Sponsorcommissie

 1. De sponsorcommissie is belast met het registreren van de bestaande sponsors, het afsluiten van contracten dan wel overeenkomsten met sponsors en het aantrekken van nieuwe sponsors.
 2. Zij informeert het hoofdbestuur over te sluiten overeenkomsten en wijzigingen
 3. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

PR commissie

 1. Deze commissie verzorgt de interne en externe communicatie
 2. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur

Materiaalcommissie

 1. De Materiaalcommissie is belast met de uitgifte van (praktisch) alle voetbalmaterialen en ziet erop toe dat de materialen door de leden netjes worden gebruikt en onderhouden.
 2. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de materialen en draagt zorg voor de bestelling van nieuwe materialen.
 3. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

Activiteitencommissie

 1. Deze commissie is belast met het organiseren van bijzondere activiteiten voor de vereniging die de onderlinge verstandhouding tussen de leden ten goede komt.
 2. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

Scheidsrechterscommissie

 1. De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor het aanstellen van clubscheidsrechters.
 2. Zij is verantwoordelijk voor de opleiding van de clubscheidsrechters.
 3. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

Kantinecommissie

 1. De kantinecommissie is medeverantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de kantine
 2. Zij is verantwoordelijk voor de inrichting van de kantine
 3. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.

Kascommissie

 1. De kascommissie bestaat uit twee leden, niet zijnde bestuursleden. Zij controleert tenminste één maal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester.
 2. Van de uitkomst van haar onderzoek brengt zij verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Bij akkoordbevinding van het financieel beheer stelt zij voor om het gehele bestuur décharge te geven.
 3. De leden van de kascommissie worden benoemd door de Algemene ledenvergadering

Vertrouwenscommissie

 1. De vertrouwenscommissie bestaat uit drie personen die worden aangesteld door het bestuur van de vereniging.
  Een commissielid is vertrouwenspersoon voor één van onderstaande ledengroepen:
  1. Jeugdleden tot en met 17 jaar
  2. Heren senior leden van 18 jaar en ouder
  3. Dames senior leden van 18 jaar en ouder
 2. De vertrouwenscommissie heeft de status van onafhankelijk adviesorgaan binnen de vereniging.
 3. De vertrouwenscommissie komt tenminste éénmaal per jaar bijeen.
 4. De vertrouwenscommissie kan extern advies inwinnen of een deskundige raadplegen.
 5. De vertrouwenscommissie neemt een klacht in behandeling nadat klager en beklaagde er niet in geslaagd zijn een klacht onderling op te lossen tenzij door de aard of ernst van de klacht van klager niet kan worden gevraagd de klacht met beklaagde onderling op te lossen.
 6. De vertrouwenscommissie is belast met
  a. hethelpen/ondersteunenvanklagers
  b. het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde indien partijen hier om vragen
  c. het adviseren van de voorzitter van de vereniging inzake de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen
  d. het verrichten van nazorg
 7. De vertrouwenscommissie is uitsluitend verantwoording schuldig aan de klager.

Voor ons uitgebreid pest- en klachtenprotocol verwijzen wij naar de bijlage “Reglement vertrouwenscommissie vv Den Ham”.

Artikel 10 Gebouwen in gebruik bij de vereniging

 1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Houdt de kleedkamers bij ons en bij andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen, en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken doen. Ook de kleedkamer schoonmaken en netjes achterlaten behoort tot de verplichting van de gebruikers. De begeleiding behoort dit te controleren. Bij de jeugd is de begeleiding verplicht in de kleedkamer te blijven tot de laatste speler vertrokken is, en er verantwoordelijk voor dat de kleedkamer schoon is.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 11 Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 13 Verzekeringen

De KNVB heeft voor al haar geregistreerde leden een collectieve aansprakelijkheids- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen hebben secundair karakter. Dat wil zeggen dat de verzekering er vanuit gaat dat de leden van de KNVB zelf een ongevallen- en een aansprakelijkheidspolis hebben. Wanneer een polis geen dekking geeft kan een beroep worden gedaan op de KNVB-polis. De verzekering is van kracht tijdens alle verenigingsactiviteiten, inclusief vervoer van en naar trainingen en wedstrijden. Indien u een ongeval overkomt, kunt u bij het secretariaat een schadeformulier aanvragen. Aangeraden wordt dit dezelfde dag nog te doen waarop het ongeval u is overkomen.

Artikel 14 Wettelijke bepalingen alcoholverkoop

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen die de wettelijke leeftijd nog niet bereikt hebben is verboden.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Artikel 15 Rookverbod

Voor alle clubgebouwen geldt een algeheel rookverbod, behoudens voor de daarvoor aangewezen ruimtes.

Artikel 16 Huis- en gedragsregels kantine

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • Spelers en leden van een team die al wel de wettelijke leeftijd bereikt hebben,maar spelen of deel uitmaken van een team waarin ook spelers uitkomen die de wettelijke leeftijd nog niet bereikt hebben.
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Voor de volledige huis- en gedragsregels van de kantine verwijzen wij u naar de bijlage “Bestuursreglement sportkantine De Rohorst”.

Artikel 17 Openingstijden kantine

De reguliere openingstijden van de kantine zijn:

 1. Maandag t/m woensdag van 18.00 tot 22.30 uur
 2. Donderdag van 18.00 tot 24.00 uur
 3. Vrijdag 18.00 tot 22.30 (alleen indien er activiteiten zijn).
 4. Zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur
 5. Zondags gesloten

Artikel 18 Het Voetbalkrantje

Het voetbalkrantje verschijnt wekelijks en wordt in een beperkte oplage op papier verspreid. Het voetbalkrantje staat ook gepubliceerd op de website van de vv Den Ham. ( Zie artikel 19 hieronder)

Artikel 19 De website

De website www.vvdenham.nl staat onder supervisie van de webmasters en is één van de belangrijkste communicatiemiddelen binnen de vereniging.. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging niet schaden. De webmasters zijn bevoegd om berichten op de website te weigeren en/of verwijderen.

De webmasters zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 20 De shop

Naast het clubtenue kunnen bij de shop aanverwante sportartikelen worden gekocht. Daarnaast zijn er verschillende PR-artikelen met VV Den Ham logo te koop. De shop vindt u in het hal van het clubgebouw.

Openingstijden:

Woensdag 19.00 uur – 20.00 uur

Zaterdag 10.00 uur – 12.00 uur

De shop wordt beheerd door een door het bestuur aangewezen persoon.

Artikel 21 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan, zolang het geen gevolgen heeft voor de statuten gewijzigd worden door een besluit van het bestuur.
 2. De wijziging wordt kenbaar gemaakt via de website van de vereniging

Artikel 22 Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van de tekst op de website

download