Normen en waarden

vv Den Ham wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven, daarom zijn er enkele spelregels opgemaakt:

SPELREGELS VV DEN HAM

SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER
De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een medespeler van een ander team in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In de kantine de flesjes en ander afval opruimen op het moment dat je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Mondje dicht langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren. Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van vv Den Ham.
Helaas is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. En daar willen we als groenste voetbalvereniging van Nederland wel graag aan werken. Samen vormen wij vv Den Ham en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een groot feest te maken. Want dat willen we toch, genieten van voetbal en alles er rond omheen.
Voetbal is een teamsport. Maar ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. En omdat we dus samenwerken, zijn er wat regels nodig waaraan iedereen zich heeft te houden. Soms weten we niet meer welke afspraken er zijn. Daarom deze bijlage Spelregels vv Den Ham, waarmee we iedereen binnen onze vereniging duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden.
Vv Den Ham wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en het sportcomplex omgaan.

Vv Den Ham  wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven.  Ondersteun ons daar alstublieft bij.

 

Bestuur vv Den Ham

 

BASISWAARDEN VV DEN HAM

Als club hebben we een aantal principes die we erg belangrijk vinden om na te streven. Deze principes of basiswaarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze  vormen de pijlers waarop vv Den Ham functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen.

Die basiswaarden van vv Den Ham zijn:

 

            PLEZIER

            RESPECT

           VERANTWOORDELIJKHEID

            ONTWIKKELING EN PRESTEREN NAAR VERMOGEN

            BETROKKENHEID

            SPORTIVITEIT

 

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van vv Den Ham. Dus voor alle leden, leiders, trainers, bestuursleden, ouders, verzorgers, toeschouwers, etcetera.
NORMEN VV DEN HAM

Om de basiswaarden in de omgang met anderen waar te maken, zijn een aantal regels of normen nodig waaraan men zich in de praktijk dient te houden. Bijvoorbeeld sportiviteit of fair play: eerlijk spelen. Je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden.

In deze bijlage staan per doelgroep de belangrijkste afspraken waar we ons allen aan moeten houden en zonodig elkaar op moeten aanspreken. In dit Gedragsconvenant zijn, voor zover het onze leden betreft, de waarden en normen die we nastreven in afspraken vastgelegd.

 

WAARDERING

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van clubhuismedewerker tot commissielid. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet en vormen daarmee het fundament van iedere (sport)vereniging. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

 

 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS VV DEN HAM

De volgende gedragsregels zijn binnen vv Den Ham van toepassing:

 

 1. Respect voor anderen is belangrijk. Elk verenigingslid stelt zich altijd respectvol op naar anderen. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over Het gebruik van onbehoorlijke  of beledigende taal is onacceptabel. Verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel is niet toegestaan. Pesten is eveneens niet toegestaan.

 

 1. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen. Ieder lid van vv Den Ham dient zich als een waardig ambassadeur voor de vereniging te gedragen.

 

 1. VvDen Ham toont goed gastheerschap. Voor bezoekende clubs en scheidsrechters, voor relaties, ouders en supporters, zijn wij altijd een goede gastheer. Ook bij uitwedstrijden toont  vv Den Ham zich een goede gast.

 

 1. Elk lid behoort bereid te zijn – gevraagd of ongevraagd – een aantal verenigingstaken te verrichten. Alleen met de steun van onze vrijwilligers is vv Den Ham in staat de vereniging goed draaiende te houden. De medewerking van elk lid is daarbij nodig. Via het hoofdbestuur en de verschillende commissies is inschrijving mogelijk voor taken die veel plezier op leveren en slechts beperkt tijd kosten.

 

 1. Een verenigingslid heeft respect voor eigendommen van de club en van anderen. Een verenigingslid wordt  aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen of vernielen van de bezittingen van de vereniging of van anderen.

 

 1. Iedereen die gebruik maakt van het sportcomplex en ons clubhuis, houdt zich aan de regels die wij hanteren. Zo horen de fietsen in de fietsstalling en is roken in het clubhuis en de kleedkamers verboden. Ook worden de openingstijden en sluitingstijden van ons sportcomplex en clubhuis gerespecteerd.

 

 1. Bij elk training of wedstrijd wijst de leider of trainer een verenigingslid aan dat ervoor zorgt dat de kleedkamer van zijn team netjes wordt achterlaten. Dit gebeurt ook bij uitwedstrijden. Per toerbeurt is het de verantwoordelijkheid van een speler dat de kleedkamer en het sportcomplex en de gebruikte materialen compleet en in goede en nette staat blijven. Verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed worden in een afvalbak gedeponeerd.

 

 1. Wie alcohol houdende drank koopt in het clubhuis, mag die op het sportcomplex alleen maar nuttigen in het clubhuis. Rond de speelvelden is dat niet toegestaan, zoals het evenmin is toegestaan drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achter te laten. Overmatig alcoholgebruik is verboden.

 

 1. Een verenigingslid houdt zich aan de sanctie/strafmaat die hem/haar door de vereniging of de KNVB is opgelegd na een overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

 

 1. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken in het geval deze een gedragsregel   Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, wordt dit gemeld aan een bestuurslid.       

Als  deze niet aanwezig is, kan per mail een reactie worden gegeven aan:  hetbestuur@vvdenham.nl

 

 1. Ieder verenigingslid is aanspreekbaar op zijn of haar wangedrag. Een verenigingslid moet zich verantwoorden wanneer hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met onze regels.
 2. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande  gezagsverhoudingen. Aansturing door functionarissen zoals de bestuurder die terreindienst heeft, vrijwilligers, commissieleden of overige bestuurders wordt door elk verenigingslid gerespecteerd.

 

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VV DEN HAM

Naast de algemene gedragsregels gelden er binnen vv Den Ham voor meerdere groepen specifieke gedragsregels. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar worden ze ook op aangesproken.

Binnen vv Den Ham onderscheiden we specifieke gedragsregels voor de volgende doelgroepen:

 • de (jeugd)spelers
 • de ouders/verzorgers
 • de trainers en begeleiders (recreatief en prestatief)
 • de scheidsrechters/wedstrijdleiders
 • de toeschouwers
 • de bestuurders en commissieleden
 • Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en houd je aan gemaakte club- en teamafspraken.
 • Vind eerlijk en prettig spelen (goede sfeer) belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden maar waardeer hem of haar in doen en laten.
 • Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander geluk en doe dit na afloop ook (bijv. met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent).
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen vv Den Ham mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te spelen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 • Zie jezelf als gast van vv Den Ham:
 • Zet je fiets netjes in de fietsenstalling,
 • Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit,
 • Toon optimale zorg voor vv Den Ham-eigendommen, kleding, ballen etcetera,
 • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn. Niet roken in de kleedkamer,
 • Houd het clubhuis netjes, ruim de tafel op waaraan je gezeten hebt, berg tassen op in de rekken,
 • Houd het sportpark netjes,
 • Voorkom vernielingen en afval altijd in de prullenbakken.

(JEUGD)SPELERS

 

 

 

OUDERS / VERZORGERS

 • Stimuleer een kind, dat (incidenteel) geen interesse toont, om toch deel te nemen aan een wedstrijd, training of een andere verenigingsactiviteit.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een trainer of leider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de groep waarin uw zoon of dochter is ingedeeld.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens wedstrijden of trainingen door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

 

TRAINERS / BEGELEIDERS

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders gasten,begeleiding en scheidsrechter.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en assistenten.
 • Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
 • Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze accommodatie door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.
 • Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op.
 • Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol binnen de jeugd.
 • Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.

 

BESTUURDERS

 • Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten voor alle leden ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
 • Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden.
 • Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien.
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials en ouders.
 • Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsors en ouders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play in de voetbalsport.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en leiders is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag. Laat leden zien hoe het hoort.
 • Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen.
 • Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor club, leden en gasten steeds kunnen verbeteren.
 • Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit.
 • Pas de regels aan het niveau en de leeftijd van de spelers aan.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere fouten.
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van de jeugd.
 • Denk eraan dat een speler voor zijn eigen plezier deelneemt aan een voetbalwedstrijd of -training. De speler doet dit niet voor uw vermaak.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistenten.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van de tegenstander.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak spelers nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gedurende een wedstrijd of training wordt gemaakt.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en zijn assistenten.
 • Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden.
 • Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.

(CLUB-)SCHEIDSRECHTERS

TOESCHOUWERS

BELANGRIJK BIJ VV DEN HAM

 • Het beleid en de regels van vv Den Ham worden regelmatig met bestuur, spelers, trainers, coaches, supporters en ouders besproken en zorgvuldig onder de aandacht gebracht o.a. via cursussen en onze website.
 • Aan nieuwe leden, en bij jeugdleden ook aan de ouders, worden vooraf de regels die vv Den Ham hanteert duidelijk gemaakt.
 • Wij stimuleren onze jeugd en de ouders iets te doen voor de club en zorgen voor een leuke opleiding en gepaste waardering.
 • Bij wangedrag van de jeugd praten we altijd met de ouders. Leden die problemen veroorzaken, worden apart aangesproken door een van de bestuursleden.
 • Bij een overtreding van de regels wordt opgetreden zoals is afgesproken en volgen zonodig sancties.

 

 

SPECIFIEKE AFSPRAKEN VOOR SPELERS EN LEIDERS

 

Specifieke afspraken voor spelers:

 1. Hou je aan de door de leiders aangegeven tijden van verzamelen en vertrek.
 2. Bij verhindering voor een wedstrijd of training is men verplicht zich tijdig af te melden bij de leider.
 3. Bij wangedrag zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen.
 4. Zorg dat je voor een training minimaal 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld aanwezig bent.
 5. Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten.
 6. Op de training dient men sportkleding te dragen.
 7. De spelers zijn verplicht de scheenbeschermers te dragen; het dragen van sieraden is verboden.
 8. Na trainingen en wedstrijden wordt het aanbevolen om te douchen.
 9. Het gedrag in de kleedkamer is te allen tijde fatsoenlijk en gedisciplineerd.
 10. Het gebruik van mobiele telefoons en vergelijkbare apparatuur in de kleedkamers is verboden.
 11. Ook in de kleedkamer blijven wij van andermans eigendommen af.
 12. Het gehele team zorgt dat de kleedkamer schoon achter gelaten wordt; de leiders letten hier op.
 13. Roken in de kleedkamer is ten strengste verboden.
 14. Voetbalschoenen worden buiten schoon gemaakt en niet tegen de muren of onder de douche.
 15. De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 16. Je bent zuinig op spullen van de vereniging.
 17. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.

 


 

Specifieke afspraken voor leiders:

 1. Je bent ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.
 2. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en de trainingen.
 3. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het secretariaat en ouders.
 4. Bij uit en thuis wedstrijden en bij trainingen wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedlokalen.
 5. Neem bij wedstrijden en trainingen kostbare spullen in bewaring.
 6. Je zorgt voor toezicht in de kleedlokalen zowel bij trainingen als uit- en thuiswedstrijden.
 7. Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 8. Je maakt en bewaakt het wasschema.
 9. Je bent het startpunt van de telefooncirkel bij afgelastingen of het doorgeven van wijzigingen of informatie.
 10. Je ontvangt de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter
 11. Je verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier en geeft de uitslag door.
 12. Je bent zuinig op de kleding en andere materialen die je van vv Den Ham in bruikleen hebt gekregen.
 13. Je zorgt dat het veld na de training/wedstrijd leeg is van gebruikte materialen.
 14. Je ziet er op toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden en passende kleding dragen.
 15. Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 16. We praten MET elkaar en niet OVER elkaar.
 17. Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.