Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersonen bij v.v. Den Ham

Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen v.v. Den Ham willen wij dit graag voor zijn.

Vertrouwenspersoon

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen v.v. Den Ham drie vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van VV Den Ham?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van v.v. Den Ham op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van VV Den Ham plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van VV Den Ham. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter  of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van VV Den Ham?

 

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

Toby Drost
Adres: Broekmaten 21, 7683 XK Den Ham
Telefoon: 0546-672894 / 06-40544244 (alleen niet bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-12.00 uur en 13.00-15.30 uur)
E-mail: t.drost@sco-t.nl

Wie ben ik: ik ben moeder van drie volwassen kinderen. Daarnaast ben ik in het dagelijks leven groepsleerkracht op een basisschool in Den Ham, waar ik met veel plezier kinderen, pabostudenten en onderwijsassistenten begeleid in een proces zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke persoonlijkheden. Sinds augustus 2013 ben ik Ecologisch pedagoog (specialisatie opleiden en begeleiden).

Peter Poortinga

Adres: Blesdijk 31, 7683 CE Den Ham
Telefoon: 06-18105089
E-mail: peterbetsy2014@gmail.com

Wie ben ik: ik ben getrouwd en samen hebben we drie kinderen. Ik ben als directeur werkzaam in het basisonderwijs. Het werken met kinderen heeft mijn hart, daarnaast vind ik het boeiend om te werken met een team aan de ontwikkeling van de school en hierbij de kwaliteiten van mensen in te zetten.

Christiaan Remmelink

Adres: Stinsweg 4, 8042 AZ Zwolle
Telefoon: 06-20039909
E-mail: wc.remmelink@gmail.com

Wie ben ik: ik ben geboren in Hellendoorn (1977), werkzaam in Den Ham als accountant. Ik woon in Zwolle, ben getrouwd en we hebben twee kinderen. Vanuit mijn werk ben ik gewend om vertrouwelijk om te gaan met wat me verteld wordt. Daarnaast probeer ik mensen te stimuleren en te laten nadenken wat een oplossing kan zijn voor de situatie waarin ze zitten. Omdat ik niet in Den Ham woon, bestaat er een wat grotere afstand tot het leven in Den Ham, wat het voor jou misschien gemakkelijker maakt om zaken aan te kaarten.

Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou!

Mocht de klacht van dien aard zijn dat deze niet binnen de club behandeld kan worden, dan zijn we gerechtigd de vertrouwenscommissie van de KNVB of NOC/NSF in te schakelen.

Protocol

Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld.  Zie hiervoor de website van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home.

Reglement vertrouwenscommissie Voetbalvereniging Den Ham

 

Toepassing reglement en definities

 

 1. Dit reglement is van toepassing op:
 2. elk lid van vv Den Ham
 3. ouders/verzorgers van een jeugdlid
 4. niet-leden die op vrijwilligersbasis, in een bestuurlijke functiedan wel in dienstverband voor de vv Den Ham werkzaam zijn.
 5. Onder een klacht wordt verstaan: elke klacht op het gebied vanongewenst gedrag, zoals hierna beschreven.
 6. Onder klager wordt verstaan: ieder lid van vv Den Ham of iedere gast van vv Den Ham die last heeft van of zelf geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.
 7. Onder klager kan eveneens worden verstaan: iedere persoon die in het contact met een lid van vv Den Ham er last van heeft of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.
 8. Onder beklaagde wordt verstaan: ieder lid van vv Den Ham tegen wie een klacht zich richt.
 9. Geldende wettelijke bepalingen kunnen niet door dit reglement opzij worden gezet.

 

Gewenst gedrag

 

 1. Vv Den Ham wil een vereniging zijn waar haar leden elkaar en hun gasten behandelen op een open, sportieve en respectvolle wijze en waar haar leden en hun gasten zich veilig en prettig voelen.
 2. Vv Den Ham verwacht van haar leden dat zij zich ten opzichte van anderen gedragen met inachtneming van elkanders persoonlijke levenssfeer en met respect voor elkanders fysieke en geestelijke integriteit.
 3. Vv Den Ham verwacht van haar leden dat zij een ieder die zich zodanig gedraagt dat dat door anderen als ongewenst gedrag wordt ervaren, daar onmiddellijk op aanspreken.

 

Ongewenst gedrag

 

 1. Als ongewenst gedrag wordt beschouwd elk gedrag dat wordt ervaren

als:

 

–     sociaal isoleren

–     sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken

–     bespotten of pesten

–     roddelen

–     bedreigen

–     verbaal of lichamelijk geweld

–     sexuele intimidatie

–     racisme

–     discriminatie

 

en elke andere handeling van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon of personen die deze handelingen als ongewenst ervaren

 

 

De vertrouwenscommissie

 

 1. De vertrouwenscommissie bestaat uit drie leden die door het Bestuur worden benoemd.
 2. De vertrouwenscommissie heeft de status van onafhankelijk adviesorgaan binnen de vereniging.
 3. De vertrouwenscommissie komt tenminste éénmaal per jaar bijeen.
 4. De vertrouwenscommissiekan extern advies inwinnen of een deskundige raadplegen.
 5. De vertrouwenscommissie neemt een klacht in behandeling nadat klager en beklaagde er niet in geslaagd zijn een klacht onderling op te lossen tenzij door de aard of ernst van de klacht van klager niet kan worden gevraagd de klacht met beklaagde onderling op te lossen.
 6. De vertrouwenscommissie is belast met:
 7. het helpen/ondersteunen van klagers
 8. het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde indien partijen hier om vragen
 9. het adviseren van de voorzitter van het Bestuur van de voetbalvereniging Den Ham inzake de       gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen
 10. het verrichten van nazorg
 11. De vertrouwenscommissie is uitsluitend verantwoording schuldig aan de klager.

 

Procedure in geval van ongewenst gedrag

 

 1. De klager kan de vertrouwenscommissie benaderen om over zijn of haar situatie van gedachte te wisselen en nader te bezien of en zo ja, welke vervolgstappen worden genomen.
 2. De klager heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
 3. inzetten van een bemiddelingstraject
 4. indienen van een klacht bij de vertrouwenscommissie
 5. Deze mogelijkheden kunnen afzonderlijk, doch ook na elkaar worden toegepast.

 

Klacht

 

 1. De indiening van de klacht kan mondeling of schriftelijk bij één of meer leden van de vertrouwenscommissie geschieden en bevat een omschrijving van de gebeurtenissen voorafgaande en tijdens het door de klager gestelde ongewenste gedrag onder vermelding van de personalia van de aangeklaagde.
 2. De vertrouwenscommissie bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht aan de klager en zorgt ervoor dat de aangeklaagde op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er een klacht tegen hem of haar is ingediend.
 3. Klachten die naar de mening van de vertrouwenscommissie niet tot haar competentie behoren, worden niet in behandeling genomen. De vertrouwenscommissie stelt de klager hiervan op de hoogte
 4. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt klager in de gelegenheid gesteld zijn of haar klacht mondeling toe te lichten ten overstaan van de vertrouwenscommissie. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat in afschrift aan de klager en aangeklaagde wordt gezonden.
 5. De klager heeft te allen tijde de mogelijkheid de klacht in te trekken.
 6. De aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich binnen twee weken na ontvangst van het verslag zoals bedoeld in artikel 18 schriftelijk of mondeling te verweren ten overstaan van de

vertrouwenscommissie. Een afschrift van het schriftelijk verweer zal aan de klager worden verstrekt.

 1. Van een mondeling verweer wordt een verslag gemaakt, dat in afschrift aan de aangeklaagde en klager wordt gezonden.
 2. Binnen zes weken na indiening van de klacht brengt de vertrouwenscommissie een met redenen omkleed advies uit aan de voorzitter van het Bestuur van de v.v. Den Ham over de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen.
 3. Het Bestuur van de vv Den Ham kan de volgende maatregelen opleggen:
 4. waarschuwing
 5. tijdelijke schorsing
 6. royement
 7. beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 8. beëindiging van het bestuurslidmaatschap
 9. ontzegging van de toegang tot de vereniging
 10. een andere door de vertrouwenscommissie te adviseren maatregel
 11. Binnen twee weken na het uitbrengen van het advies neemt het Bestuur van de vv Den Ham een beslissing.
 12. Via de voorzitter van het Bestuur ontvangen de klager en de aangeklaagde een exemplaar van de met redenen omklede beslissing.

De vertrouwenscommissie ontvangt een afschrift van deze beslissing.

 1. Indien de aard van een klacht zulks rechtvaardigt, kan de vertrouwenscommissie klager alsmede het Bestuur de aanbeveling doen aangifte te doen.
 2. De leden van de vertrouwenscommissie hebben een geheimhoudingsplicht terzake van al hetgeen hen in de hoedanigheid van lid van de commissie is toevertrouwd.
 3. De commissieleden treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om het vertrouwelijke karakter van hun communicatie te waarborgen.
 4. Indien in enig jaar geen klachten worden ontvangen maakt de vertrouwenscommissie van dit gegeven melding aan de Voorzitter van het Bestuur van vv Den Ham.

 

Onvoorziene gevallen

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van vv Den Ham na overleg met de vertrouwenscommissie.

 

Inwerkingtreding reglement

 1. Dit reglement treedt inwerking op 13 april ’13

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 april ’13