Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op

Op maandag 11 november 2019 hopen wij onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. De aanvang is zoals gebruikelijk om 20.00 uur in het clubgebouw.

AGENDA :
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen ledenvergadering van 29 oktober 2018.
3. Jaaroverzicht seizoen 2018 – 2019.
4. Financieel overzicht Stichting De Rohorst.
5. Financieel verslag en begroting vereniging.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

PAUZE

8. Bestuursverkiezing. (zie toelichting)
9. Vooruitblik seizoen 2019 – 2020.
10. Onderscheiding jubilarissen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Toelichting punt 8:
De heren A. Braakman en G. Kolkman zijn aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor beide heren te herbenoemen.

Eventuele tegenkandidaten voor de vacatures kunnen tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering bij de secretaris schriftelijk worden aangemeld, ondertekend door minimaal 3 leden.

advertentie

advertentie

advertentie